• tr
  • en
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
Akseki Devlet Hastanesi
M.Kemal Atatürk

Hasta Hakları

Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin; 
 

Hizmetten genel olarak faydalanma: 
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 

Eşitlik içinde hizmete ulaşma: 
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, 

Bilgilendirme: 
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, 
 

Kuruluşu seçme ve değiştirme: 

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 


Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: 
Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, 

Bilgi İsteme: 
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye, 
 

Mahremiyet: 
Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya, 
 

Rıza ve İzin: 
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Reddetme ve durdurma: 

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye, 
 

Güvenlik: 
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 
 

Dini vecibelerini yerine getirebilme: 
Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye, 
 

Saygınlık görme: 
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya, 
 

Rahatlık: 
Her türlü sıhhî şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, 
 

Ziyaret: 
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, 
 

Refakatçi bulundurma: 
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, 
 

Müracaat, şikayet ve dava hakkı: 
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya, 
 

Sürekli hizmet: 
Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, hakkı vardır.

Hasta, Hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının bu isteklerine yardımcı olmak amacıyla Hastanemiz Hekim Seçme uygulamasına geçmiş, Birime yapılan hasta hakları ihlalleri ile ilgili şikayetler incelenerek hastanemizdeki tüm sağlık çalışanlarına gerekli hallerde ve periyodik aralıklarla hasta hakları eğitimleri verilmektedir. Birime Hasta Hakları İhlali içeren şikayet başvurusu olmuş, bu başvuruların tamamı Hasta Hakları Kurulunda görüşülerek karara bağlanmıştır.

Hasta Hakları Birimine yardım ve bilgi almak maksadıyla yapılan müracaatlarda hasta ve yakınlarına gerekli kolaylık sağlanmakta, konu ile ilgili en doğru bilgi anında ve zamanında verilmeye çalışılmaktadır.
Sağlık çalışanlarına olduğu kadar, hasta ve hasta yakınlarına, sivil toplum kuruluşlarına yönelik Hasta Hakları eğitimlerine devam edilmekte, Hasta Hakları konusunda bilinçlendirilmeleri amaçlanmaktadır.
Hastanemiz çalışma sistemiyle alakalı istenmeyen tutum ve davranışları, görüş ve önerilerinizi bekler tüm Vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam temenni ederiz. 
               

21-12-2013
538

Yararlı Linkler
BİRİMLERİMİZ