• tr
  • en
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
Akseki Devlet Hastanesi
M.Kemal Atatürk

İdari Birimler

Ayniyat

Hastanede bulunan tüm birimlerin mal ihtiyaçlarının karşılandığı birimlerdir.

Bilgi İşlem Birimi

Elektronik Bilgi Sistemi (HBYS, VTYS, LBS), bilgilerin güvenli bir şekilde paylaştırıldığı, değişik amaç ve içerikli ana makineler, bu bilgilere kullanıcılarının yetkileri dâhilinde ulaşan masaüstü bilgisayarlar, bu bilgisayarların birbiriyle (kurum içi) ve Internet ile bağlantılarını sağlayan ağ yapısından oluşur. Sistem doğru bilgiye sürekli, güvenli ve en kısa zamanda ulaşılabilmesi için yapılandırıldığından, çeşitli seviyelerde koruma ve yedekleme teknikleri mevcuttur. Bu sistemin çalıştırılması, eğitim ve bakım, destek hizmetlerinin verilebilmesi için de Yüklenici firma tarafından temin edilen eğitim ve destek elemanları, Hastane Bilgi İşlem Sorumlusu ve Yüklenici firmanın sistem sorumlusunun uygun gördüğü plan dâhilinde HBYS sisteminin işletilmesinde görevlendirilir. Yedek Alma işlemi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

Satın alma Birimi

Hastanenin ihtiyacı olan ve Antalya Kamu hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin hastane idaresine yetki devri yaptığı her türlü mal, hizmet ve yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri ve mevzuatına göre alımlarını yapıldığı birimdir.

Faturalandırma Birimi

Hastanede ayaktan veya yatarak hizmet alan Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hastaların faturalarının kontrol işlemleri yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine gönderilmesi işlemlerini sağlar. Ayrıca sosyal güvencesi olmayan hastaların yaptıkları ödemelerin banka hesaplarına yatırılması ve bu ödemeleri gerçekleştirmeyen hastalara ait işlemlerin takibinden bu birim sorumludur.

Hasta Hakları Birimi

Sağlık hizmeti alımında hak ihlaline uğradığını düşünen hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesine çalışan birimdir. Bu birime başvurular doğrudan veya Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) yolu ile yapılır. Bu birim şikâyetlere anında çözüm yolları aramaya çalışır. Eğer çözüm bulunamaz ve hasta hakları ihlali şüphesi durumunda Hasta Hakları Komisyonu’nu toplayarak bu konunun komisyon huzurunda çözülmesini sağlar.

Hasta Kabul Birimi

Hastaneye başvuran hastaların muayene öncesi polikliniklere kayıtlarının yapıldığı birimdir.

İdare / Özlük Birimi

Hastanede çalışan personellerin her türlü izin, terfi, nakil gibi özlük işlemlerinin yapıldığı birimdir. Bu birimde ayrıca diğer gelen evrak ve giden evrak kayıtlarının yapılarak idari birimlere ait dosyaların bulunduğu birimdir.

İstatistik Birimi

Sağlık Bakanlığı’nın aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık periyotlarla istemiş olduğu hastane çalışmalarına ilişkin istatistikî bilgileri hazırlayarak gönderir.

Kalite Yönetim Birimi

Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış Hizmet Kalite Standartlarının uygulanması ve bu standartlarla ilgili geliştirici çalışmaların birim sorumlularıyla ortak olarak gerçekleştirildiği birimdir.

Maaş Mutemetliği

Hastanede çalışan personellerin her türlü maaş, ek ödeme, yolluk ve nöbet gibi personel ücretlerinin hesaplandığı, ödeme evraklarının ve listelerinin hazırlandığı ve bunların banka hesaplarına aktarılıp aktarılmadığı işlemlerinin takibinin yapıldığı birimdir. Ayrıca bu birim emekli sandığı ve sigorta keseneklerinin hesaplanıp bildirildiği birimdir. Bu birim Döner sermaye ek ödeme komisyonunun sekretaryasını da yapmaktadır.

Gider Tahakkuk

Depo girişi yapılan veya alımı gerçekleştirilen hizmetlerin alış faturalarına göre ödeme evraklarının hazırlandığı birimdir. Bu birim ayrıca bütçe takibi yaparak İdari ve Mali İşler Müdürüne bilgi verir.

   

 

21-12-2013
1460

Yararlı Linkler
BİRİMLERİMİZ